تبلیغات
وبلاگ ساره - 578
تاریخ : جمعه 18 دی 1394 | 02:06 ب.ظ | نویسنده : محیااین جمله را آن وقتی دریافتم که شباهت گردش زمین و سیارات به دور خورشید با گردش الکترون ها به دور هسته را درک
کردم.

وقتی که آموختم برای انجام یک واکنش بایدتعداد واکنش دهنده ها با تعداد فرآورده ها موازنه باشد به یاد مفهوم
جمله ای از خداوندافتادم که : تعداداعمالتان با تعداد پاداش وجزایتان موازنه
است.


وقتی که دیدم قویترین پیوند بین اتم ها پیوندیونی است، دریافتم که قوی ترین پیوند بین انسان ها نیز می بایست اتحاد
باشد.

وقتی که آموختم باز را باید با اسید خنثی کرد،این ضرب المثل که ،بدی را با خوبی جواب می دهند، بیشتر برایم مفهوم پیدا
کرد.

وقتی که برای هر واکنش پیچیده تری انرژی فعال سازی بیشتری لازم است،پس برای هر کار سخت تری نیز یک اراده
قویتری لازم است.

وقتی که پایستگی جرم به این معنی که جرم از بین نمی رود را آموختم، مفهوم جمله ی قرآن که : با مرگ پایان نمی یابید بلکه در آن دنیا زندگی جاودانه
دارید، را بهتر درک کردم.

وقتی که دیدم الکترون به آن کوچکی برای رفتن به مراتب بالاتر و برانگیخته شدن نیاز به انرژی نورانی دارد، به این
نتیجه رسیدم که ، انسان که اشرف مخلوقات است برای بالا رفتن و ملکوتی شدن نیاز به انرژی نورانی
خداوندگار دارد.

وقتی که جدا کردن الکترون هایی که به هسته نزدیک تر هستند دشوارتر است، پس جدا کردن انسانهای آسمانی
از خداوند نیز دشوارتر است...

  • paper | کـــارآفریــــن برتـــر | نـــرم افزار آزاد