تبلیغات
وبلاگ ساره - 614
تاریخ : جمعه 21 اسفند 1394 | 01:14 ب.ظ | نویسنده : محیا

خـواســـتم از جمـع های "دخـتـــرانــه" بگـویم...

 

 

آنـجـا که صحـبت هـا هـمه از

 

 

 

 "سـرکـیـسـه کـردن پـسـرهـاسـت "

 

 

 

و"هـمـــزمــان بـا چـنـــد پـــســـربــودن" و

 

 


"فـخــرفــروشـی بـخـاطـر دوسـتـی بــا فــلان پـســر "خــراب کــردن یـکــدیـگـر در جـلــوی چـشــم یـا پـشــت

 

 

 

ســرهـمــدیـگـر بــرای تـصــاحــب یـک پــسـر پــولـدار و . . .

 

 

 

خـواســـتـم از جـمـــع هـای "پــســـرانـــه" بــگـویـم...

 

 

 

آنـجــا کـه صـحـبـت هــا هـمـه از


"اغــفـال کـردن دخـتــران"اسـت وحــرف هــای رکـیــک و ...

 

 

 

دنــــیـــــــــای جــــــالـــــــبــــــــــی اســــــــــت ...

 

 

 

پــســر هــا گـمــان میــبـرنـد زیــرک انـد و

 

 

 

 دخـتـری رافــریــب دادنــد و دخــتــران هـــم هـمــچـنـــیـــن...

 

 

 

پــســـری را ســـرکـیـــسه کـــردنـــد...


و هــر دو راضـــی بـه ایـن نـمـایـش مسـخـره ...

 

 

 

هـر دو راضـی بـه ایـن وقـاحــت و بـی بــنــدو بـــاری ...

 

 

 

بـــعـد مـی آیــنـد ایـنـــجـا و گـردن کــج میــکـنــنـد و

 

 

 

 از تـنـهــایــی مـیــنـالـنـد...

 

 

صـــادق هــدایــت راســـت مـیـگـفـت :

 

 

 

 راسـتـی وقـاحـت درایـن مـلـک تـابـه کـجـامـیـرود ...

 

 

 

چـه سـرزمـیـن پـســت وگــنــدیــده ای

 

 

 

وعــجـب مــوجــودات جـهــنـمـی بـدجــنـسـی دارد...!

 

 

 

بـرای کـه دل مـیســوزانــیـم

 

 

 

 و ســنـگ کـــه را بــه سیــنــه میــزنـــیـــم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !!! . . .

 

 

 

ایــن راضــــی ... آن راضــــــی ...

 

 

 

نـــــاراضــــــی هــا هـــم بــرونــدو بـمـیـرنـد . . . !

 

 

 

تـلـخ اسـت امــــــــا . . .

 

 

 

مـا اضـافـی هســتـیـم ؟؟!! . . .

http://mahtab1172.mihanblog.com/


  • paper | کـــارآفریــــن برتـــر | نـــرم افزار آزاد