تبلیغات
وبلاگ ساره - 626
تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 11:27 ب.ظ | نویسنده : محیا

پسرڪ بہ حرف هایـم گوش میدهے؟ مـטּ یڪے از دختراטּ ایــטּ سرزمینم....

 

راستش را بخواهـے از تـو ڪہ نـہ؛ ولـے از همیـטּ "همنوعاטּ" خودم دلگیرم!!!

 

- میخواستم گلـہ هایم را بہ تو بگویم اما دیدم مشڪل از دختراטּ ایـטּ شهر است....

 

- میخواستم بابت تیڪہ انداختـטּ هایت بہ تو حرفـے بزنم؛ اما دیدم.... اشڪال از

 

دختراטּ بــے حجاب است... دیدم "تو" حتــے بہ دختراטּ چادرے نگاه هم نمیکنـے

 

چـہ برسد بـہ تیڪہ انداختـטּ....


- خواستـم مسافر ڪشـے هاے دلسوزانہ ات(!) با بهتریــטּ ماشیـטּ را بہ تو

 

گوشـزد ڪنم....؛ اما دیدم تو فقط پیشنهـاد میدهـے... همجنس هاے خودم

 

هستند ڪہ قبول میکنند....

 

 

- خواستم بہ خاطر جلف بازے، ابرو برداشتـטּ و ... چیزے بگویم....؛ دیدم تو

 

ڪہ مقصر نیستـے، دختراטּ سرزمینم بیشتر بـہ ایــטּ نوع تیپ و قیافہ

 

جـذب میشـوند....

 

جنس مونـث محتـرم خودت قضاوت ڪـטּ... اشڪال از توست یا جنس مــذڪـر؟!!!دختــر سرزمیــטּ مـَـטּ ملاک هاے زیباییـت را تغیـیر بـده!


باور کن زیبایی در چشمهای امانتیه رنگ روشن و لبهای برجسته کرده سرخ نیست,,,, 


باور کن هر چه قدر هم دماغت را کوچک کنی,,,, و سر بالایش کنی زیبا نخواهی شد,,,,


باور کن پوست سیاه و سایه های سفید زیباترت نمیکند,,,,,

خلاقیت دست دکتران جراح همه را یک شکل کرده,,,,,

باور کن این زیبایی نیست,,,,,

واین را بدان که زیبایی ظاهر زمانی به چشم خواهد آمد که تو قلب پاکی داشته باشی 

آنوقت همه تو را زیبا خواهند دید,,,,


بـہ ایــטּ باور بـرس آنکـہ تو را بـراے زیبایـے هاے ظاهرت میخواهد ،مانـدنـے نیست...


فقط مدتـے را از روی هــوس با تو میگذراند


و بعد از ارضـا شدטּ نیازهایـش بـہ راحتـے رهایت میکنــد .

 

با دقـت بـہ اطرافـــت نـگاه کــטּ!

 

آنکه تـو را براے خودت بخواهد، زیبایـے قلبـت بـہ چشمش می آید...


دختــــر زیباے سرزمـیــטּ مــטּ

 

برایـت آرزو میکنـم زیبایـے های حقیقے گـم شده ات را پیـدا کنـے و

 

به این باوربرسی که ....

 

زیبایی ظاهری هر فرد همانیست که خداوند در وجودش قرار داده,,,,

  • paper | کـــارآفریــــن برتـــر | نـــرم افزار آزاد